PROŚBA O POMOC! Szanowni Państwo, bierzemy sprawy w swoje ręce – piszemy do Szwedów ws. ekstradycji Stefana Michnika, za którym Polska wydała Europejski Nakaz Aresztowania, oskarżonego o ponad 30 zbrodni wyczerpujących znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Michnik osobiście wydawał wyroki śmierci na polskich bohaterów a następnie osobiście uczestniczył w ich egzekucjach.
 
Przygotowałem treść e-maila/listu w języku angielskim oraz bazę e-maili (❗️LINK DO BAZY E-MAILI ❗️) do szwedzkich parlamentarzystów, mediów i instytucji. Zachęcam Was do załączania w treści listów zdjęć żołnierzy wyklętych pomordowanych przez sowieckich zbrodniarzy.
Konta szwedzkich mediów na Twitterze: @aklagareSE, @GoteborgsPosten, @dagensindustri, @SvDNaringsliv, @dagensnyheter, @SvD, @Expressen, @Aftonbladet, @dagensnyheter, @svtnyheter, @sverigesradioP1, @P4Stockholm, @SR_P1morgon, @TV4, @Nyheterna
 
❌ Treść listu w języku angielskim (do skopiowania w treść e-maila):

Dear Sir or Madam

During World War II, over 75 million people were killed, including over 6 million of my countrymen – Poles, my homeland was attacked by two invaders, first the German Nazis, and then communists from the USSR. Despite the fact that the Poles poured their blood throughout the war, fighting at the sides of the Allies on all fronts of the war, together with other states of Eastern Europe they were betrayed and abandoned to the Soviet sphere of influence. For the Poles the war did not end in 1945. Thousands of heroic soldiers continued to fight for independence, they were called “The cursed soldiers”.

After 1945, the Soviet authorities installed a subordinate state organization in Poland. Former german concentration camps were filled with soldiers of the Home Army, who whilst acting in the Polish Underground State throughout the entire war faced the Nazi dictatorship heroically. The communists brutally murdered thousands of people who did not accept life in the occupied Poland. The communists committed the most cruel tortures, rapes, murders – the bodies of many killed anti communist fighters have not been found until today. They rest in nameless graves. These acts were crimes against humanity.

Both Poland and Sweden are governed by the norms of the international law, which states that crimes against humanity do not expire and include – among others – murders; extermination; imprisonment or other severe physical deprivation in violation of the basic rules of international law.

Stefan Michnik, who has been in Sweden for many years, is a suspect of these cruel crimes. He is accused of committing thirty crimes in 1952 and 1953 in Warsaw. Those communist crimes exhausted the features of crimes against humanity, including issuing unlawful death sentences against soldiers of the Polish underground.

Among others, Stefan Michnik was a judge in the following trials:

  • Major Andrzej Czaykowski, commander of the battalion in the Warsaw Uprising, a member of the board of judges – Lt. Stefan Michnik – personally attended the execution. Burial place is unknown.
  • Major Karol Sęka, after a brutal investigation in prison was sentenced to death by Stefan Michnik.
  • Major Zephyryna Machalli, on whom the death sentence was issued. The defendant was not allowed a trial, the family was not informed about the execution of the sentence. Burial place is unknown.

On October 26 2018, the Military District Court in Warsaw issued the European Arrest Warrant for Stefan Michnik (which has been recognized in Sweden since September 2004). Unfortunately, the District Court in Gothenburg did not agree to release him to the Polish authorities, and the Swedish prosecutor’s office has not carried out any activities because in their opinion the acts have expired …

I am asking you to publicise this matter in Sweden. Poland – with full respect for the international law – wants to bring to justice such communist criminals. The communists murdered grandparents, grandmothers, fathers, and mothers of tens of thousands of people who are still alive today.

I also encourage you to watch a video that a young Pole addressed to the
Swedish people: https://www.youtube.com/watch?v=1p9KxU1YFl8

Yours faithfully,

❌ Treść listu w języku polskim:
Podczas II wojny światowej zginęło ponad 75 milionów ludzi, w tym ponad 6 milionów moich rodaków – Polaków, moja Ojczyzna została zaatakowała przez dwóch najeźdźców, najpierw niemieckich nazistów a następnie komunistów z ZSRR. Pomimo faktu, że Polacy przez całą wojnę przelewali krew walcząc u boki aliantów na wszystkich frontach wojny, wraz z innymi państwami Europy Wschodniej zostaliśmy zdradzeni i oddani pod sowiecką strefę wpływów, dla Polaków wojna nie skończyła się w 1945 roku, tysiące bohaterskich żołnierzy dalej walczyło o niepodległość, zostali nazwali „żołnierzami wyklętymi”.
 
Sowieckie władze po 1945 roku zainstalowały w Polsce podległą im organizację państwową, niemieckie obozy koncentracyjne wypełniały się żołnierzami Armii Krajowej, którzy przez całą wojnę, działając w polskich państwie podziemnym bohatersko stawiali czoła nazistowskiej dyktaturze. Komuniści w bestialski sposób wymordowali wówczas tysiące osób, które nie godziły się na życie w okupowanej Polsce. Komuniści dopuszczali się najokrutniejszych tortur, gwałtów, mordów – ciał wielu zabitych do dziś nie odnaleziono, spoczywają w bezimiennych grobach. Te czyny stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości.
 
Zarówno Polskę jak i Szwecję obowiązują normy prawa międzynarodowego, które stanowią, że zbrodnie przeciwko ludzkości się nie przedawniają a zaliczają się do nich między innymi zabójstwa; eksterminacje; uwięzienia lub inne dotkliwe pozbawienia wolności fizycznej z naruszeniem podstawowych reguł prawa międzynarodowego.
O te okrutne zbrodnie podejrzany jest Stefan Michnik, który od wielu lat przebywa na terenie Szwecji. Zarzuca mu się popełnienie w 1952 i 1953 roku w Warszawie trzydziestu przestępstw stanowiących zbrodnie komunistyczne, wyczerpujące znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, w tym wydawanie bezprawnych wyroków śmierci wobec żołnierzy polskiego podziemia.
Stefan Michnik był sędzią między innymi w procesach:
• mjra Zefiryna Machalli, na którego wydano wyrok śmierci, nie dopuszczono obrońcy do procesu, o wykonaniu wyroku nie poinformowano rodziny. Miejsce pochówku jest nieznane.
• mjra Andrzeja Czaykowskiego, dowódcy baony w powstaniu warszawskim, w egzekucji uczestniczył członek składu sędziowskiego por. Stefan Michnik osobiście. Miejsce pochówku jest nieznane.
• mjra Karola Sęka, po brutalnym śledztwie w więzieniu został skazany na śmierć przez sędziego Stefana Michnika.
 
26 października 2018 roku Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za Stefanem Michnikiem Europejski Nakaz Aresztowania, który w Szwecji obowiązuje od 2004 roku. Niestety Sąd Rejonowy w Göteborgu nie wyraził zgody na wydanie go polskim władzom a szwedzka prokuratura nie przeprowadziła żadnych czynności m.in. dlatego, że jej zdaniem czyny uległy przedawnieniu…
 
Proszę Cię, abyś nagłośnił tę sprawę w Szwecji, Polska z pełnym poszanowaniem prawa międzynarodowego chce rozliczyć komunistycznych zbrodniarzy, do dziś żyją dziesiątki tysięcy osób, którym komuniści zamordowali dziadków, babcie, ojców, matki…
Zachęcam Cię również do obejrzenia filmu, który młody Polak skierował do Szwedów: 
Z wyrazami szacunku,
XYZ
Aby lepiej zobrazować problem załączam okrutne zdjęcia pomordowanych przez komunistów polskich bohaterów wojennych.

Komentarze:

komentarzy

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here