46. posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych z wykonania budżetu państwa za 2016 rok, przedstawienie przez Najwyższą Izbę Kontroli sprawozdania z realizacji budżetu i założeń polityki pieniężnej w ubiegłym roku 2016 roku oraz nowelizacja ustawy o modernizacji i finansowaniu Sił Zbrojnych RP – to najważniejsze punkty rozpoczynającego się we wtorek 46. posiedzenia Sejmu. Posłowie będą obradować trzy dni. Głosowania zaplanowano na czwartek.

Posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji Finansów Publicznych z wykonania budżetu państwa za 2016 rok (pierwotny druk nr 1588). Zgodnie z dokumentem, zeszłoroczne dochody budżetu państwa wyniosły 314 mld 683 mln 570 tys. zł, a wydatki – 360 mld 843 mln 115 tys. zł, co dało deficyt budżetowy w wysokości 46 mld 159 mln 544 tys. zł. W 2016 r. PKB zwiększył się o 2,7 proc. tj. o 1,1 proc. mniej niż w 2015 r. Dochody budżetu państwa w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. wzrosły o 25 mld 556 mln 864 tys. zł, tj. o 8,8 proc.

Izba wysłucha również sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 1643), która pozytywnie oceniła wykonanie ustawy budżetowej na 2016 r. Ponadto NIK stwierdził, że budżet państwa został wykonany zgodnie z ustawą budżetową, pomimo że realizacja przebiegała przy parametrach makroekonomicznych gorszych od zakładanych.

W Sejmie odbędzie się II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o przebudowie, modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1688). Głównym celem nowelizacji ustawy jest uwzględnienie na gruncie przepisów ustawowych ustaleń państw członkowskich NATO podjętych na szczycie w 2014 r. w Newport, w zakresie zwiększenia poziomu finansowania wydatków obronnych do wysokości 2% PKB – według metodologii NATO. Projekt ustawy realizuje postanowienia „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” w zakresie wzrostu wydatków obronnych do 2,5% PKB w 2030 r., przewidując stopniowe dochodzenie do wartości 2,5% PKB przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto projekt zakłada zwiększenie stanu etatowego Sił Zbrojnych do 200 tys. żołnierzy, z tym że nie więcej niż 130 tysięcy stanowisk planuje się przeznaczyć dla żołnierzy zawodowych, m.in. w związku z trwającym procesem formowania Wojsk Obrony Terytorialnej.

W porządku obrad jest przewidziane II czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską, a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex (druk nr 1694), która została podpisana w Warszawie dnia 9 marca 2017 r . Głównym celem tej ustawy jest uregulowanie kwestii siedziby Agencji Frontex na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wejście w życie umowy przyczyni się do pogłębienia współpracy między Rzeczpospolitą Polską, a Agencją Frontex oraz zapewni Agencji stałą siedzibę i warunki funkcjonowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komentarze:

komentarzy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here