w ,

15 DOBRYCH ZMIAN dla DZIECI w ciągu ostatnich dwóch lat!

Z okazji Dnia Dziecka warto przypomnieć, że rząd Zjednoczonej Prawicy za jeden z głównych zadań postawił sobie troskę o dobro polskich dzieci, po ponad dwóch latach mają znaczne sukcesy, zrealizowali większość obietnic składanych przed wyborami.

Program „Rodzina 500 plus” znacząco ograniczył ubóstwo wśród polskich dzieci

W połowie 2015 roku UNICEF wykonał badanie, z którego wynikało, że co 10 dziecko w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, a od 1989 roku liczba dzieci mieszkających w naszym kraju spadła o ponad 4 mln, a to oznaczało zmniejszenie ich populacji o prawie 40 proc. Dr hab. Marek Kośny ze Związku Dużych Rodzin 3+ przyznał, że ten odsetek był porażająco duży.

W 2017 r. stopa ubóstwa skrajnego wyniosła 4,3 proc. i spadła w stosunku do 2016 r. o 0,6 pkt. proc. – wynika z danych GUS. Poprawiła się sytuacja w szczególności na obszarach wiejskich – zwrócił uwagę prezes GUS Dominik Rozkrut. GUS podkreślił, że z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że czynnikami, które w największym stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji materialnej gospodarstw domowych oraz spadku zasięgu ubóstwa w 2017 r. były: wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, a w przypadku rodzin z dziećmi świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”.

/polskieradio.pl, interia.pl

Zmiany w Kodeksie karnym: liczba płacących alimenty wzrosła o 100 proc.

Ściągalność alimentów do Funduszu Alimentacyjnego w porównaniu z 2015 r. wzrosła aż o 100 proc.! W 2015 r. wynosiła niecałe 13 proc., a w trzecim kwartale 2017 r. osiąga już 26 proc. Wyraźnie zmniejszyła się liczba niepłacących rodziców, którzy trafiają do Krajowego Rejestru Długów. O ile np. w marcu 2017 r. wpisano do rejestru prawie 2,5 tys. nowych dłużników alimentacyjnych, to we wrześniu było już ich tylko niespełna 600.

Spadkowi liczby rodziców unikających płacenia alimentów towarzyszy zmniejszanie się kwot długów. W pierwszej połowie roku dług nowych dłużników alimentacyjnych trafiających do Krajowego Rejestru Długów sięgał miesięcznie w sumie od 150 do 180 mln zł. W kolejnych miesiącach był już około dwa razy niższy – od 90 do 106 mln zł.

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu karnego oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która weszła w życie 31 maja 2017 r., wprowadziła jasne zasady. Każdego, kto zalega z alimentami na kwotę równą lub przewyższającą trzymiesięczne zobowiązania, może spotkać kara od grzywny do roku więzienia. Wobec skazanych stosowany jest dozór elektroniczny. Mogą więc pracować i spłacać zobowiązania, a służby mają możliwość ich stałej kontroli.

Nie chodzi jednak o to, żeby od razu karać dłużników alimentacyjnych. Ci, którzy zalegają ze zobowiązaniami, są wzywani przez prokuraturę i pouczani o konsekwencjach. Unikają ich, jeśli w ciągu 30 dni spłacą zaległości.

/ms.gov.pl

Zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków; dziś to rodzice decydują kiedy ich dziecko pójdzie do szkoły

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również mogą zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak jest opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym są objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

Powszechny Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym


1 października 2017 roku ruszył powszechny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Składa się on z dwóch części:

Do pierwszej (Rejestr z dostępem ograniczonym) mają dostęp przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi. Dyrektorzy szkół czy organizatorzy wypoczynku dla dzieci (np. kolonii letnich, wyjazdów na ferie zimowe, agroturystyki, obozów sportowych) będą musieli sprawdzać, czy nowo zatrudniane przez nich osoby figurują w tym rejestrze. Kto tego nie dopełni lub zatrudni osobę, o której wie, że figuruje ona w rejestrze, narazi się na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł;

Druga część rejestru (Rejestr publiczny) jest ogólnodostępna w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdą się na niej dane najbardziej groźnych sprawców.

Spośród sprawców czynów popełnionych przed 1 października 2017 r. do Rejestru publicznego mogą trafić sprawcy zgwałceń popełnionych ze szczególnym okrucieństwem oraz gwałciciele, których ofiarami były dzieci poniżej 15 roku życia. Każdy z tych sprawców, jeśli został skazany przed 1 października 2017 r. ma jednak prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie jego danych z Rejestru publicznego.

W przypadku sprawców czynów popełnionych od 1 października 2017 r. do Rejestru publicznego mogą trafić sprawcy zgwałceń popełnionych ze szczególnym okrucieństwem, gwałciciele, których ofiarami były dzieci poniżej 15 roku życia, a dodatkowo także recydywiści – jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18 roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Decyzję o umieszczeniu tych sprawców w Rejestrze publicznym sądy będą podejmowały przy orzekaniu wyroków.

Bezwzględny zakaz pracy z dziećmi dla osób, które popełniły przestępstwo na tle seksualnym na szkodę małoletniego


Ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza zmianę w Kodeksie karnym, na mocy której środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu lub działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem lub opieką nad małoletnimi, staje się obligatoryjny dla sprawców, którzy popełnili przestępstwo na tle seksualnym na szkodę małoletniego. Dotąd orzeczenie o takim zakazie nie było obligatoryjne, lecz fakultatywne.

Reforma edukacji, powrót 8-letniej podstawówki i 4-letniego liceum


W 2016 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt ustawy likwidującej gimnazja oraz przywracającej 8-klasową szkołę podstawową. Na gruncie przyjętych przepisów proces wygaszania gimnazjów rozpoczął się od roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie, którzy ukończyli w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej stali się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Z dniem 1 września 2019 r. nastąpi całkowita likwidacja gimnazjów.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych reguluje m.in. zasady finansowania szkół w Polsce oraz ma na celu uporządkowanie dotychczasowych rozwiązań w tym zakresie i wprowadzenie nowych m.in. w zakresie: dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej, dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej, finansowania świadczeń o charakterze socjalnym, a także w zakresie czasu pracy nauczycieli, awansu zawodowego oraz oceny pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem, urlopów

https://www.youtube.com/watch?v=3BvN6mqrevs

Obniżony wiek emerytalny dzięki czemu babcie i dziadkowie mogą poświęcać więcej czasu wnukom

Obniżenie wieku emerytalnego było jedną z głównych obietnic PiS w wyborach. Zmianę tę rząd Beaty Szydło wprowadził jako jedną z pierwszych. Niższy wiek emerytalny zaczyna obowiązywać 1 października 2017 r. Kobiety ponownie nabywają prawo do emerytury od 60. roku życia, a mężczyźni od 65.

Tym samym przestała obowiązywać reforma z 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć.

Znaczące zwiększenie wydatków na edukację, wszyscy uczniowie klas I-VIII otrzymują bezpłatne podręczniki


Rząd na kształcenie wydaje z naszych podatków równowartość 5,2 proc. PKB i niecałe 13 proc. budżetu. Gdyby patrzeć na tę statystykę, to przewyższamy Wielką Brytanię, Niemcy, Austrię, Włochy i Irlandię. Ta ostatnia wydaje na edukację zaledwie 3,7 proc. PKB.

Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz w okresie przejściowym (w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019) uczący się w gimnazjach otrzymują bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jak również materiały ćwiczeniowe.

Do zera spadła (w 2018 r.) liczba odebranych dzieci rodzicom wyłącznie ze względu na złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny


Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które uniemożliwiają odbieranie rodzicom dzieci tylko i wyłącznie z powodu biedy.

➜ Pomoc jest najważniejsza. Jeśli w rodzinie jest miłość i dzieci mają dobrą opiekę, to ubóstwo nie może być powodem, by je odbierać rodzicom. Zła sytuacja materialna rodziny musi w pierwszym rzędzie rodzić obowiązek ze strony państwa udzielania pomocy, a nie drastycznych działań.
➜ Sądy nie mogą ingerować w życie rodziny, pochopnie rozdzielając dzieci od rodziców. Nowe przepisy nakazują najpierw wykorzystać inne metody pracy z rodziną i formy pomocy. Dopiero, gdy wyczerpane zostaną wszelkie środki i nie przyniosą one efektu, a zagrożone będzie zdrowie lub życie dziecka, sąd będzie mógł podjąć decyzję o odebraniu dziecka.

Walka z uprowadzeniami rodzicielskimi, przepisy, które znacząco utrudniają wydawanie dzieci za granicę


Ustawa reguluje sprawy związane z wydawaniem dzieci za granicę w sytuacjach, gdy np. jedno z rodziców mieszka w innym kraju, zaś na skutek konfliktu między rodzicami do Polski wpływa wniosek o wydanie za granicę przebywających w naszym kraju dzieci. Takie sprawy są rozpatrywane na podstawie konwencji haskiej dotyczącej uprowadzeń dzieci za granicę. Resort sprawiedliwości odnotowuje około 100 takich spraw rocznie. Dotychczas zajmowały się nimi sądy rejonowe, gdzie – jak zaznaczało Ministerstwo Sprawiedliwości – sędziowie często po raz pierwszy stykali się z takimi sprawami.

Po zmianach sprawami związanymi z wydawaniem dzieci za granicę ma zajmować się 11 wyspecjalizowanych sądów okręgowych z największych miast, natomiast odwołaniami jeden sąd – Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Chcemy, żeby UE w ramach prawa wspólnotowego przyjęła takie regulacje, które spowodują, że dziecko zawsze będzie umieszczane w rodzinie zastępczej, w której będzie zachowana jego tożsamość, a więc język, kultura i religia. Tego nigdy w UE nie było – mówił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Chcemy skończyć z praktyką wydawania dziecka za granicę już po pierwszym orzeczeniu sądu, które jest wykonalne z dniem ogłoszenia. Następuje praktycznie bez rozpatrzenia odwołań. Gdy sąd w kolejnej instancji zmienia orzeczenie, ponowne sprowadzenie dziecka do Polski jest już często niemożliwe.
Dziecko będzie mogło wyjechać z Polski dopiero po uprawomocnieniu orzeczenia. Sądy kolejnych instancji muszą zyskać czas, by dokładnie przeanalizować argumenty obojga rodziców, a przede wszystkim wnikliwie zbadać sytuację dziecka. I dopiero wtedy rozstrzygnąć, co jest dla niego dobre.
Powstaną wyspecjalizowane sądy właściwe tylko do spraw o wydanie dziecka za granicę. Będą w nich orzekać wyspecjalizowani sędziowie, wyczuleni na dobro dzieci.
➜ Podejmujemy jednocześnie liczne interwencje, które służą ochronie polskich dzieci za granicą. Zapobiegamy pochopnemu odbieraniu ich rodzicom przez zagraniczne służby socjalne, zwłaszcza przez niemieckie Jugendamty.

/Polsat, MS.gov.pl

Program „Za życiem”, który wspiera rodziny z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujące niepełnosprawne dzieci


Program Za życiem ma na celu udzielenie wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Program „Za życiem” kierowany jest do szczególnej grupy osób, która dotąd nie miała takiego wsparcia – wyjaśniła wicepremier Beata Szydło. Na realizację programu w latach 2017-21 przewidziano ponad 3 mld zł – przypomniała.

Wszystkie założenia: Program „Za Życiem”

https://www.youtube.com/watch?v=lNb06JHjhoU

300 zł na wyprawkę dla ucznia


Co roku, w sierpniu na każde uczące się dziecko rodzice otrzymają 300 zł na wyprawkę dla ucznia. Program będzie powszechny. To rodzice zdecydują, na co wydać te pieniądze. Jednym słowem darmowe podręczniki plus 300 zł na każde dziecko w szkole.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie nowego programu podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Wyprawka w wysokości 300 zł na każde dziecko będzie przysługiwać każdemu uczniowi do 18. roku życia, a pieniądze wypłacane będą w sierpniu każdego roku – poinformował.

Możliwość zarejestrowania dziecka w urzędzie przez Internet

Profil zaufany i kilka minut – to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od teraz będą mieli wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Więcej informacji: Rejestracja Dziecka Online

Alimenty natychmiastowe, gwarancja praw obojga rodziców


Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości: Przyznanie alimentów natychmiastowych ma się odbywać w ciągu kilku dni. Obecnie sprawy o zasądzenie alimentów trwają miesiącami. W tym czasie tysiące samotnych matek, bo to ich w przeważającej mierze dotyczy problem, czekają na ostateczną decyzję w sprawie świadczenia.

Szybkie uzyskanie alimentów natychmiastowych będzie możliwe dzięki maksymalnemu uproszczeniu formalności:

➜ ubiegający się o alimenty rodzice będą mogli składać pozew na gotowym formularzu dostępnym w Internecie;

➜ jest on prosty i łatwy do wypełnienia – większość ubiegających się o alimenty będzie mogła dzięki temu uniknąć dodatkowych wydatków na adwokatów;

➜ Ponadto alimentacyjne nakazy zapłaty o natychmiastowej wykonalności będą mogli wydawać nawet referendarze, a to zdecydowanie przyspieszy procedurę i usprawni pracę sądów.

Nowe przepisy mają skutecznie chronić prawa rodzica, któremu drugi rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem. Opierają się na założeniu, że dzieci mają prawo do kontaktów z obojgiem rodziców, a prawo musi być sprawiedliwe i równe dla wszystkich, zarówno ojca, jak i matki.

– Proponujemy rozwiązania, które będą gwarantować rodzicowi, który wywiązuje się ze swoich obowiązków alimentacyjnych, utrzymywanie relacje z dziećmi. Chcemy ograniczyć zjawisko uniemożliwiania jednemu z rodziców kontaktu z dzieckiem. Prawo powinno stać w obronie takiego rodzica – wyjaśniał minister Zbigniew Ziobro.

W myśl projektu osobie, która będzie utrudniać lub udaremniać drugiemu z rodziców orzeczone przez sąd kontakty z dzieckiem, może zostać przydzielony kurator (asystent rodziny). Jeśli nadzór kuratorski nie przyniesie efektu, problemów nie rozwiąże również nałożenie przez sąd kary pieniężnej, sprawa trafi do prokuratora na wniosek rodzica.

Wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci

Gwałt popełniony na najbardziej bezbronnej ofierze, jaką jest dziecko, będzie zbrodnią podlegającą karze od 5 (dziś od 3) do 15 lat więzienia albo nawet 25 lat więzienia. Przy dodatkowo obciążających okolicznościach, jak szczególne okrucieństwo, recydywa, czy doprowadzenie do śmierci, kara będzie odpowiednio zwiększona, aż do dożywocia. Wobec sprawcy, który zgwałci i zabije dziecko, sąd, wymierzając karę dożywotniego pozbawienia wolności, będzie mógł wyłączyć w ogóle możliwość uzyskania przez skazanego warunkowego zwolnienia z więzienia.

Kara dożywotniego więzienia dla najbardziej zaburzonych i niebezpiecznych sprawców nie może być jedynie sankcją na papierze, bo sprawcy wychodzą na przedterminowe zwolnienia. Projekt wprowadza realne dożywocie dla zwyrodnialców, którzy na skutek gwałtu doprowadzili do śmierci dziecka. Sąd będzie uprawniony do orzeczenia, że w żadnym wypadku nie będą oni mogli skorzystać z warunkowego zwolnienia z więzienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Izrael wspierał Państwo Islamskie? Tym razem oskarżenia wysuwają Palestyńczycy!

Publiczne obnażenie kłamstw działacza RAZEM! Patryk Jaki w akcji! Zobaczcie!