Fot. chor. Piotr Ziętka
w ,

Legia Akademicka. Tysiące studentów będzie mogło przystąpić do pilotażowego programu szkoleń podoficerskich.

Tysiące studentów będzie mogło przystąpić do pilotażowego programu szkoleń podoficerskich. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się na uczelniach, zaś praktyczne na poligonach. W programie wezmą udział jednak tylko te uczelnie, które do niego dobrowolnie przystąpią.

Kierowane przez Jarosława Gowina Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wysłało pismo do wszystkich rektorów wyższych szkół publicznych, w których zachęca ich do wzięcia udziału w pilotażowym programie Legii Akademickiej. To cykl szkoleń, który ma przygotować studentów do służby wojskowej w korpusie podoficerskim.

Program ma ruszyć jeszcze jesienią tego roku. Wezmą w nim udział tylko te wyższe uczelnie publiczne, które wyrażą na to zgodę. Jak wynika z pisma wysłanego do rektorów, uczelnie będą odpowiedzialne za nabór studentów na kurs podoficerski, prowadzenie ich ewidencji i udostępnienie pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia.

Wykładowców wskaże Ministerstwo Obrony Narodowej. Kierowany przez Antoniego Macierewicza resort przygotuje też materiały dydaktyczne.

Zajęcia teoretyczne (30 godzin) prowadzone będą w formie wykładów. Po ich ukończeniu studenci odbędą w wakacje szkolenie praktyczne w jednostkach wojskowych, które według MON będzie trwało 22 dni. Co ważne, za każdy dzień pobytu w jednostce wojskowej żak otrzyma 91,1 zł – czyli tyle, ile każdy szeregowy. Ci, którzy zaliczą pierwszy etap szkolenia, będą mogli wziąć udział w kursie podoficerskim.

Taki kurs również najpierw będzie odbywał się w formie wykładów na uczelni – 20 godzin dla dowódców drużyn i 15 godzin dla instruktorów. Po jego zaliczeniu student otrzyma stopień podoficera.

Mimo że program Legii Akademickiej skierowany jest do publicznych uczelni wyższych, mogą w nim wziąć również udział studenci uczący się w szkołach prywatnych. W tym celu będą musieli znaleźć uczelnię publiczną, która przystąpiła do programu, a następnie złożyć podanie z prośbą o możliwość przystąpienia do kursu.

Duże zainteresowanie

Według szacunków MON i MNiSW w pierwszym roku szkolenia może wziąć udział nawet 10 tys. studentów. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Docelowo resort obrony planuje, że program obejmie nawet 140 tys. studentów. Mają oni stanowić zaplecze dla Wojsk Obrony Terytorialnej, ale też będą mogli dalej służyć w regularnym wojsku.

– Studenci często zwracali nam uwagę, że chcieliby mieć możliwość zrealizowania kursów z zakresu wojskowości w trakcie studiów. Dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz MON zdecydowały się wspólnie zaproponować w pełni profesjonalną i nowoczesną formę szkolenia dla studentów ochotników w ramach Legii Akademickiej – tłumaczy Michał Wypij, doradca wicepremiera Jarosława Gowina.

Uczelnie, które wezmą udział w programie kursów wojskowych, nie poniosą z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Wszystko zostanie pokryte z budżetów MON i resortu nauki. W następnych latach planowane jest rozszerzenie programu Legii Akademickiej o kursy oficerskie.

Za: portal tvp.info

Pilotażowy program ochotniczego szkolenia studentów – Legia Akademicka”.

Przed Siłami Zbrojnymi RP stoi pilne zadanie odbudowy rezerw osobowych dlatego też zdefiniowano potrzebę wypracowania długofalowych rozwiązań systemowych poprzez m.in. wdrożenie efektywnego systemu gromadzenia rezerw osobowych. System zapewniałby większy dopływ młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy, w szczególności oficerów i podoficerów rezerwy, których szkolić należałoby w okresie studiów.

Ministerstwo Obrony Narodowej  planuje w roku 2017 uruchomienie programu pilotażowego ochotniczego szkolenia studentów pod nazwą „Legia Akademicka” – link do Decyzji Ministra ON związanej z uruchomieniem projektu: http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2017/07/Poz._158_dec._Nr_146.pdf

Wzorem lat  2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych. Ochotnicze szkolenie studentów będzie odbywało się na podstawie artykułu 100 ust. 1 i 1a  Ustawy z dnia 21  listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w którym określono, iż obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej, natomiast dla osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy obowiązek ten polega wyłącznie na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Ustawa przewiduje, iż na ćwiczenia wojskowe można powołać te osoby w drodze ochotniczego zgłoszenia się do tych ćwiczeń, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Przewiduje się, iż na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

Proces ten realizowany będzie w oparciu o komórki dydaktyczne, z wykorzystaniem potencjału dydaktyczno-naukowego ukierunkowanego na specyfikę szkolenia wojskowego.

Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Przewiduje się również możliwość wsparcia procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia (szkolenia) na odległość, tzw. e-learningu.

Zajęcia e-learningowe będą stanowiły uzupełnienie tradycyjnych form prowadzenia działalności dydaktycznej. Szkolony w trakcie semestralnych zajęć programowych powinien opanować podstawową wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku (poprzez administrację Uczelni) do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną program, która będzie realizowana wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:

– moduł szkolenia podstawowego trwający 22 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,

– moduł szkolenia podoficerskiego trwający 22 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Wakacje w Grecji? Kryzys z powodu migrantów: „grożą, molestują, kradną, gwałcą!”

Pracował dla firmy, której właściciele zostali zatrzymani przez CBŚP za wyłudzenie 700 mln zł VAT. Dziś doradza Prezydentowi.