w ,

Musimy uszczelnić granicę z Ukrainą! Kolejna fala imigrantów przejdzie przez Polskę!

Straż Graniczna na polsko-ukraińskiej granicy zatrzymała 9 imigrantów. W obliczu uszczelnienia południowych granic Unii Europejskiej, nowy szlak przerzutowy islamskich imigrantów będzie wiódł przez Ukrainę i Polskę. Sceny, które pamiętamy z Węgier, Austrii czy Słowenii, przedstawiające tysiące islamistów skandujących po arabsku o nienawiści do świata Zachodniego już niedługo może przechodzić przez nasze wioski, nasze nieliczne autostrady, nasze miasta. Bardzo prawdopodobne, że już niedługo będziemy musieli liczyć się z tym, że wychodząc wieczorem na ulice naszych miast spotkamy tam islamskich imigrantów. Nie możemy do tego dopuścić.

Poseł Ruchu Narodowego, Sylwester Chruszcz wystosował interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych z pytaniami dotyczącymi uszczelnienia granicy z Ukrainą, zapraszam do lektury:

Szanowny Panie Ministrze,

Komendant Główny Straży Granicznej – gen. dyw. Dominik Tracz poinformował w mediach, że wiosną przyszłego roku możemy spodziewać się w Polsce fali imigrantów ponieważ nowy kanał przerzutowy powstaje na wschodzie. Imigranci z północnej Turcji przez Morze Czarne, przez ukraińską Odessę, mają trafiać do Polski i Unii Europejskiej.

W związku powyższym kieruję do Pana następujące pytania:

  1. Czy polska Straż Graniczna jest gotowa na wzmożone próby nielegalnego przekroczenia polskiej granicy z Ukrainą?
  2. Jaka liczba nielegalnych imigrantów w ciągu miesiąca próbuje przekroczyć polską granicę
    z Ukrainą?
  3. Ilu funkcjonariuszy Straży Granicznej zabezpiecza granicę polsko-ukraińską?
  4. Czy w obliczu przewidywanego wzmożonego napływu nielegalnych imigrantów na wiosnę, Straż Graniczna planuje zwiększyć liczbę funkcjonariuszy zabezpieczających polską granicę wschodnią?
  5. Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie współpracowało z Ministerstwem Obrony Narodowej m.in. w celu powołania oddziałów Obrony Terytorialnej, które byłyby przeznaczone do wsparcia Straży Granicznej przy ochronie wschodniej granicy?
  6. Czy jest planowane wzniesienie płotu na granicy polsko-ukraińskiej wzorem tego, tego który powstał na granicy węgiersko-serbskiej w celu opanowania wzmożonego nielegalnego ruchu imigracyjnego?

Z poważaniem,

Sylwester Chruszcz

Poseł na Sejm RP

Oto odpowiedź:

Pan Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 82 Posła na Sejm RP Pana Sylwestra Chruszcza
w sprawie ochrony polskiej granicy wschodniej przed napływem nielegalnych imigrantówuprzejmie przedstawiam co następuje.

Aktualnie nie odnotowuje się zwiększonego napływu imigrantów na granicy RP, ale sytuacja związana z możliwością zwiększonego napływu imigrantów, którzy mogliby podejmować próby przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej (RP) jest przedmiotem analiz mających na celu przedsięwzięcie ewentualnych środków zaradczych. Doświadczenia związane zochroną granicy wschodniej RP w okresie eskalacji konfliktu na Ukrainie, który generował potencjalne zagrożenie zwiększonej presji migracyjnej pozwala na ocenę, że Straż Graniczna (SG) jest dobrze przygotowana do realizowania swoich zadań. Jednostki organizacyjne SG ochraniające wschodnią granicę Polski, stanowiącą jednocześnie granicę zewnętrzną UE/Schengen, są przygotowane na wzmożone próby przekraczania granicy państwowej wbrew obowiązującym przepisom prawa przez grupy nielegalnych imigrantów. Ukompletowanie oraz wyposażenie poszczególnych placówek i oddziałów SG pozwala na pełną realizację ustawowych zadań w zakresie ochrony granicy państwowej. Granica państwowa jest stale monitorowana przez patrole piesze i przy użyciu pojazdów (osobowych, osobowo – terenowych, motocykli, quadów, a w okresie zimowym również skuterów śnieżnych) oraz statków powietrznych będących na wyposażeniu SG (w tym statków bezzałogowych). Na odcinkach, na których granica państwowa przebiega wzdłuż cieków lub zbiorników wodnych do służby wykorzystywane są jednostki pływające. Dodatkowo, do ochrony granicy państwowejwykorzystywane są m.in. wieże obserwacyjne wyposażone w kamery termowizyjne o dużym zasięgu, pojazdy obserwacyjne, przenośne kamery termowizyjne, przenośne zestawy perymetryczne, gogle noktowizyjne oraz nowoczesne lornetki.

Podkreślić należy, że w dniach 26-30 października 2015 roku w Bieszczadzkim Oddziale SG, który jest odpowiedzialny za ochronę granicy z Ukrainą, miała miejsce niezapowiedziana misja ewaluacyjna Schengen w obszarze „lądowych granic zewnętrznych” w Polsce. W raporcie opracowanym w następstwie ww. misji stwierdzono właściwe przygotowanie SG do realizacji zadań w ochronie granicy państwowej, zabezpieczającej interesy całej strefy Schengen.

Mając powyższe na uwadze można zatem przyjąć, że także w wypadku wystąpienia sytuacji pojawienia się nowego kanału migracyjnego przez terytorium Ukrainy, SG będzie w stanie zapewnić właściwą ochronę granicy wschodniej w celu zapobieżenia próbom nielegalnego jej przekraczania.

Nie są planowane inwestycje obejmujące budowę wspomnianego w wystąpieniu płotu, którego zadaniem miałoby być opanowanie wzmożonego nielegalnego ruchu imigracyjnego na granicy z Ukrainą, natomiast rozwijana jest infrastruktura ochrony granicy państwowej oparta o wieże obserwacyjne oraz bezzałogowe statki powietrzne. Jednakże, w przypadku podjęcia decyzji o budowie takiego obiektu, zasadnym wydaje się poddanie analizieww. propozycji przez powołany zarządzeniem Nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2012 roku Zespół do spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej. Do zadań ww. Zespołu, który jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów należy m.in. przygotowywanie projektów programów zagospodarowania granicy państwowej oraz zasad ich finansowania przez odpowiednie organy oraz zapewnienie współdziałania centralnych i terenowych organów administracji rządowej w zakresie zagospodarowania granicy państwowej.

Aktualnie liczba osób przekraczających lub usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę polsko-ukraińską jest różna w skali miesiąca. Od stycznia do listopada 2015 rokuobowiązujące przepisy prawa dotyczące przekraczania granicy państwowej naruszyło 1797 osób (średnio około 163 osoby miesięcznie, od 59 osób w styczniu do 306 osób w marcu).

Jednocześnie informuję, że według danych na dzień 30 listopada 2015 roku odcinek granicy Polski z Ukrainą ochraniało 3238 funkcjonariuszy SG.

Należy zauważyć, że założenia polityki kadrowej SG określają zasady przyjęć funkcjonariuszy do poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym także do oddziałów ochraniających granicę wschodnią. Planowane w 2016 roku przyjęcia pozwolą na utrzymanie stanu etatowego gwarantującego należytą ochronę granicy państwowej. Przykładowo podczas najbliższego naboru zaplanowanego na dzień 8 lutego 2016 roku przewiduje się przyjęcie do służby
164funkcjonariuszy. W 2015 roku do ww. formacji przyjęto natomiast około 500 funkcjonariuszy.

Ponadto warto dodać, że w trakcie działań służbowych na granicy państwowej komendanci poszczególnych placówek SG mogą sformować dodatkowe siły i środki poprzezprzeniesienie funkcjonariuszy realizujących inne zadania lub w ramach współdziałania z sąsiednimi placówkami SG. Istnieje również możliwość wezwania do stawienia się funkcjonariuszy SG będących w trakcie dyżuru domowego lub udzielenia wsparcia placówce SG siłami będącymi w dyspozycji komendanta oddziału SG. W razie potrzeby na zagrożone odcinki granicy państwowej kierowani są funkcjonariusze SG
z Wydziału Zabezpieczenia Działańlub innych komórek organizacyjnych danego oddziału SG.

W określonych przypadkach, z uwagi na odnotowywaną skalę zagrożeń na poszczególnych odcinkach granicy państwowej do placówek SG ochraniających tzw. „zieloną granicę” kierowani są dodatkowi funkcjonariusze SG delegowani z innych oddziałów SG, Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG oraz ośrodków szkolenia. Powyższe delegowania uzależnione są od wystąpienia zdarzeń uzasadniających konieczność zwiększenia aktywności SG na konkretnych odcinkach granicy państwowej. Decyzję o skierowaniu wspomnianych sił do służby podejmuje Komendant Główny SG.

Warto również nadmienić, że część zadań dotyczących ochrony granicy państwowej Straż Graniczna realizuje we współpracy z Policją, Służbą Celną, Inspekcją Transportu Drogowego, Żandarmerią Wojskową, Służbą Ochrony Kolei, a także innymi instytucjami powołanymi
do przestrzegania porządku publicznego w określonych obszarach życia publicznego. Systematycznie prowadzona jest praktyczna weryfikacja funkcjonowania systemów zabezpieczenia przejść granicznych, ze szczególnym uwzględnieniem służb współdziałających, w ramach podpisanych porozumień lokalnych. Ponadto należy dodać, że w zależności od uwarunkowań miejscowych oraz potrzeb w zakresie ochrony granicy państwowej SG współpracuje na podstawie planów współdziałaniaze Służbą Leśną, Strażą Rybacką oraz innymi instytucjami, które z uwagi na swoją działalność mogą udzielać pomocy w realizacji ustawowych zadań SG.

Warto również wskazać, że ustawą z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy
o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1336) wprowadzono rozwiązania pozwalające na zastosowanie mechanizmów wsparcia SG przez Siły Zbrojne, gdyby sytuacja na granicy państwowej wymagała zaangażowania sił i środków o charakterze militarnym. Zgodnie z ww. ustawą, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej, w szczególności zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym lub jego dokonania w stosunku do obiektów lub urządzeń wykorzystywanych przez SG, lub mogącym skutkować niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego – jeżeli użycie sił wskazanej formacji okaże się niewystarczające lub uzasadnia to stopień zagrożenia, do pomocy SG mogą być użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Stosowne porozumienia w sprawie współdziałania z Dowództwem Generalnym Sił Zbrojnych oraz Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnychpodpisanezostaływ 2014 i w 2015 roku.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jakub Skiba

Sekretarz Stanu

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

Jeden ping

  1. Pingback:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0
Arminas, ofiara polityki multi-kulti

Arminas, 15-letni litewski chłopiec zadźgany w Szwecji przez syryjskiego imigranta!

DamyRadę

Co PiS musi zrobić aby na lata zdobyć serca wyborców?