w ,

Arkadiusz Mularczyk (PiS) bardzo logicznie na temat zmian w Trybunale Konstytucyjnym

Posiedzenie nr 6 w dniu 22-12-2015 (2. dzień obrad)

8. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druki nr 122 i 144).

Poseł Arkadiusz Mularczyk:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Chciałem przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie przedstawionego sprawozdania o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Trzeba podkreślić, że nowelizacja, która została przedłożona Wysokiej Izbie, ten projekt ustawy ma za zadanie zakończyć kryzys konstytucyjny, który powstał w wyniku działań Platformy Obywatelskiej. Te działania, które miały miejsce w poprzedniej kadencji, które doprowadziły do wyboru dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego… (Gwar na sali)

(Poseł Adam Abramowicz: Ciii…)

…ale także później rozstrzygnięcia trybunału, które niejako wbijały się w okres wejścia w życie poszczególnych nowelizacji, pokazują, że Trybunał Konstytucyjny w tym przypadku nie chce zakończyć sprawy, która od dwóch miesięcy powoduje, że mamy w Polsce kryzys konstytucyjny.

Te zmiany, które zostały zaproponowane…

(Poseł Krystyna Pawłowicz: Ciii…)

…w konsekwencji zmierzają do tego, ażeby uregulować tę sytuację, wyjaśnić i rozstrzygnąć. Kluczowe w tej sprawie są regulacje, których celem jest to, ażeby prezes Trybunału Konstytucyjnego nie miał możliwości w sposób dowolny, w taki sposób ustalać terminów rozpraw oraz w taki sposób ustalać składów poszczególnych izb orzekających, ażeby w konsekwencji doszło do wydania rozstrzygnięcia, jakie z góry jest oczekiwane.

Celem poprawek, które składamy, jest to, ażeby trybunał podejmował decyzje, podejmował orzeczenia kwalifikowaną większością, ażeby nie było takiej sytuacji, iż głos jednego sędziego czy dwóch sędziów decyduje o tym, czy dana ustawa jest konstytucyjna, czy też nie jest konstytucyjna.

Wprowadzamy także rozwiązania, które spowodują, że Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał według kolejności wpływu spraw do Trybunału Konstytucyjnego. Tak więc kluczem jest to, ażeby nie było możliwości żonglowania sprawami, tak iż jedne sprawy w Trybunale Konstytucyjnym są czy też nie są rozstrzygane przez dwa, trzy, pięć lat, a inne są rozstrzygane w ciągu miesiąca czy trzech tygodni, jak było to dotychczas. Ta sytuacja ma tę sprawę uregulować.

Trzeba też zwrócić uwagę, że zgłoszone są poprawki, których celem jest eliminacja, tak jak powiedziałem wcześniej, możliwości manipulowania terminami rozpraw, składem Trybunału Konstytucyjnego oraz procedowaniem w poszczególnych przypadkach. Dlatego też ta nowelizacja ma wprowadzić pewne jasne zasady, jakie sprawy kiedy będą rozstrzygane. Uważamy, że ta nowelizacja zakończy kryzys konstytucyjny, jaki mamy w ostatnim miesiącu, jaki powstał w wyniku działań Platformy Obywatelskiej.

Co jest także niezwykle istotne, ograniczamy możliwości zatrudnienia sędziów Trybunału Konstytucyjnego na różnych innych stanowiskach, jak to było dotychczas. Nie powinno być tak, że sędziowie trybunału, którzy są świetnie wynagradzani, którzy zarabiają ponad 20 tys. zł miesięcznie, jednocześnie są zatrudnieni na wielu etatach i orzekanie w Trybunale Konstytucyjnym jest niejako dodatkiem do ich działalności. Chcemy, ażeby sędziowie skupili się na orzecznictwie, skupili się na orzekaniu, ponieważ są do tego wyznaczeni, mają do tego kwalifikacje i kompetencje, co więcej – po ustaniu ich pracy w Trybunale Konstytucyjnym posiadają przyznane przez ustawodawcę prawo do stanu spoczynku i 70% swojego wynagrodzenia, czyli oni w ciągu tych dziewięciu lat pracy w trybunale powinni skupić się na orzekaniu i skupić się na tym, żeby sprawy były rozstrzygane w sposób szybki i terminowy. Uważamy też, że te przepisy spowodują, że nie będzie takiej przewłoki jak dotychczas.

Wyszliśmy naprzeciw pewnym wnioskom ze strony ekspertów, które padały, że pełny skład izby do każdej sprawy może spowolnić pracę trybunału. Dlatego też nasze poprawki, które złożyliśmy, zmierzają ku temu, ażeby skład siedmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego rozstrzygał pytania prawne i skargi obywateli.

Reasumując, klub parlamentarny popiera przedłożone sprawozdanie. Jednocześnie chcę poinformować, że składamy jeszcze (Dzwonek) poprawki doprecyzowujące. Dziękuję bardzo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Joanna Lichocka (PiS) kilka słów o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza

Jarosław Sachajko (Kukiz’15) mądre słowa na temat rozwoju polskiej wsi i rolnictwa